Azerbaijan claims to control the entire Nagorno-Karabakh area on the border with Iran

Azerbaijani President Ilham Aliyev announced on Thursday that the Azerbaijani armed forces had taken control of the entire Nagorno-Karabakh area on the border with Iran after the capture of Agbend.

Similar Posts